Dominika Czakon, Natalia Anna Michna, Leszek Sosnowski (Eds.): Roman Ingarden and His Times, Księgarnia Akademicka, 2020

Roman Ingarden and His Times Couverture du livre Roman Ingarden and His Times
Dominika Czakon, Natalia Anna Michna, Leszek Sosnowski (Eds.)
Księgarnia Akademicka
2020
Paperback
277

Laisser un commentaire